Aktivnosti

Aktivnosti projekta CYCLECITIES so razdeljene na 4 delovne sklope:

 1. Upravljanje in koordinacija
 2. Komunikacija in diseminacija
 3. Izmenjava izkušenj glede identifikacije in analize dobrih praks
 4. Strategije in orodja za preusmeritev politik upravljanja mobilnosti

 1. Upravljanje in koordinacija
  Cilj tega sklopa je dobro upravljanje projektnih aktivnosti, dosledno in učinkovito administrativno, finančno in vsebinsko usklajevanje med projektnimi partnerji.
   
 2. Komunikacija in diseminacija
  • Projektna komunikacija in strategija diseminacije.
   
  • Izdelava komunikacijskega načrta z opredelitvijo načina, obsega in ciljev komuniciranja. Vse z namenom, da informacije, rezultati in izkušnje projekta CYCLECITIES dosežejo ciljne skupine in čim širšo javnost.
  • Komunikacija in širitev informacij in virov.
   
  • Razvoj in oblikovanje komunikacijskih orodij in virov. Načrtovana je izdelava 1 brošure, 1 letaka, 1 spletne strani ter priprava 6 projektnih novic (newsletter) in sporočil za javnost.
  • Zbiranje različnih predstavitev, novic s terena, poročil ter priprava seznama strokovnih organizacij in posameznikov. Vse bo na voljo na projektni spletni strani v 7 jezikovnih različicah.
  • Identifikacija interesnih skupin s področja kolesarjenja.
  • Komunikacija in aktivnosti za širjenje informacij.
   
  • Izvedba komunikacijskih aktivnosti in organizacija dogodkov: ozaveščanje in širjenje informacij in novic s področja kolesarjenja ter rezultatov projekta preko e-pošte; sodelovanje partnerjev na 16 različnih dogodkih, kjer bo možno predstaviti projektne rezultate, organizacija 3 mednarodnih konferenc in 7 medregionalnih forumov. Konference bodo največji informacijski dogodek projekta in bodo namenjene urbanistom, strokovnjakom s področja mobilnosti in prostorskim načrtovalcem, politikom, končnim uporabnikom, dnevnim migrantom, medijem in ostali zainteresirani javnosti,  forumi pa bodo namenjeni predvsem sodelovanju načrtovalcev politik, strokovnjakov in končnim uporabnikom kolesarske infrastrukture.
  • Razvoj novih medijev in interaktivnega gradiva za ozaveščanje in širjenje informacij.
   
  • Razvoj novih interaktivnih orodij kot so kratki humoristični risani filmi namenjeni večanju ozaveščenosti o trajnostnem promet, promociji kolesarjenja in spodbujanju sprememb (avto -> kolo), izobraževanju o kolesarskih temah. 
 3. Izmenjava izkušenj glede identifikacije in analize dobrih praks
  • Zbiranje dobrih praks, povezanih s kolesarjenjem in politikami upravljanja prometa v Evropi.
   
  • Identifikacija in opredelitev 50 dobrih praks povezanih s prostorskim načrtovanjem, uspešnimi strategijami mestnega prometa,  primeri sodelovanj mest pri preoblikovanju mestnega prometa, najboljšimi arhitekturnimi rešitvami kolesarske infrastrukture.
  • Organizacija medregionalnih dogodkov z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks.
   
  • Organizacija 7 medregionalnih delavnic, ki bodo osredotočene na izmenjavo izkušenj in predstavitev dobrih primerov. Vse z namenom promocije in izboljšanja razvoja lokalnih in regionalih politik. Delavnice bodo organizirane v vseh partnerskih regijah in bodo sledile interaktivnemu pristopu, ki naj bi ustvaril kreativno okolje in spodbudil razpravo med zainteresiranimi stranmi, oblikovalci politik, strokovnjaki in skupnostmi končnih uporabnikov (kolesarjev).
  • Organizacija 2 študijskih obiskov (Merton and Pirej), namenjenih ogledu obstoječega stanja in kolesarske infrastrukture ter raziskavi možnih ukrepov za učinkovito vključevanje kolesarjenja v mestni promet.
  • Izvedbeni načrti za vključitev kolesarjenja v upravljanje mestnega prometa.
   
  • Predviden je razvoj 7 regionalnih izvedbenih načrtov, ki bodo upoštevali rezultate sklopov 3 in 4, predvsem za področje kolesarjenja v strategijah upravljanja prometa: z dokazi podprte analize prometnih trendov, potreb, zastojev, polemik, predpisov in politik, kolesarske infrastrukture ter okoljske in gospodarske koristi in stroškov.
 4. Strategije in orodja za preusmeritev politik upravljanja mobilnosti
  • Analiza in ocena stanja ter priložnosti, povezanih s kolesarjenjem in upravljanjem prometa.
   
  • Research and analysis of evidence planned to be carried out early in the project, to generate an overview of the state of the art of cycling use and of mechanisms affecting and / or promoting cycling in European cities, which will feed discussions of Component 2 and Component 3 events.
  • Studies supported by empirical evidence and an independent survey, all developed according to homogeneous methodological approaches are foreseen to be produced:
   • A survey on existing infrastructures will gather data on issues such as cycle paths, mandatory and advisory cycle lanes, standards, parking places design, signaling, etc.
   • A report on ‘Environmental and economic gains and costs of cycling in sustainable urban mobility’ shall provide additional documentation and evidence on the actual benefits and costs of cycling
  • Strategije in orodja za preusmeritev politik upravljanja prometa.
   
  • This activity addresses strategic aspects, exploring the challenges associated to mobility management policies and developing tools to influence these policies:
   • An ‘Orientation analysis and series of recommendations on including bike-sharing systems in cities' mobility management schemes’.
   • A management game facilitating policy change in mobility management schemes integrating cycling is expected to incorporate the strategic considerations and priorities identified, together with evidence revealed in the context of the project's acitivities and events, to enable the reform of policies. The game is targeted to cities’ officials in mobility planning intending to help them address organisational inertia.
   • An on-line observatory for mobility management policies related to cycling is planned to serve as a repository of knowledge, material and resources, produced primarily by CYCLECITIES and secondarily by external experts, for the facilitation of optimum policy-making.
PARTNERJI
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »